Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 m. plėšriosiomis žuvimis

1393
lydeku izuvinimas

Projektas: Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 m. plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. kovo 15 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 01 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 507.376,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto vadovas, Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vedėjas – Darius Mikelaitis, tel. 8 706 68 044, el. paštas darius.mikelaitis@aaa.am.lt.

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis”. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas”.

Projekto tikslas – prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimo, kuri parengta atsižvelgiant į tai, kad vanduo ir su juo susijusi veikla turi labai didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Vanduo – svarbus biologinės įvairovės išsaugojimui, transportui ir rekreacijai, visuomenės sveikatos ir aplinkos kokybės užtikrinimui. Programa parengta įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau – Bendroji vandens politikos direktyva). Bendroji vandens politikos direktyva ES valstybes nares įpareigoja imtis būtinų priemonių, skirtų neleisti prastėti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklei ir ne vėliau kaip iki 2015 metų pasiekti gerą jų būklę. Šį terminą galima pratęsti iki 2021 metų arba net iki 2027 metų. Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės parinktos atsižvelgiant į ekonominį jų vertinimą.

Projekto metu siekiama pagerinti valstybinių vandens telkinių būklę pakeičiant ichtiofaunos rūšinę sudėtį ir vandens telkinius papildomai įžuvinant vandenų būklę gerinančiomis žuvų rūšimis. Vandens telkinių būklę tikimasi pagerinti įžuvinant 8 pasirinktus vandens telkinius plėšriosiomis žuvimis ir 2 vandens telkinius fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis. Šis projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (toliau – Planas) 3.1 ir 3.2 priemonių įgyvendinimo.

lydeku izuvinimas

Projekto metu gauti rezultatai – vandens telkinių būklės pagerinimas turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Pagerinta vandens būklė patenkins ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius. Daugumos rizikos vandens telkinių, priskirtų ežerų kategorijos vandens telkiniams, būklė atitiks geros būklės kriterijus. Pagausinus vandens telkinius plėšriųjų ir fitoplanktonu mintančių žuvų rūšimis, vandens telkiniuose būtų iš dalies atkurtos natūralios ežero ar tvenkinio charakteristikos. Didelės plėšriųjų žuvų gausos palaikymas netiesiogiai mažintų zooplanktono išgaudymą, fitoplanktono augimą, didintų vandens skaidrumą ir skatintų vystytis povandeninę augmeniją. Papildomai įveistų fitoplanktonu mintančių žuvų rūšys – plačiakakčiai, prisidėtų prie fitoplanktono biomasės mažinimo, didesnio vandens skaidrumo ir povandeninės augmenijos vystymosi. Šios priemonės vandens telkiniuose, sumažintų zooplanktonu mintančių karpinių žuvų kiekį ir pernelyg didelę fitoplanktono biomasę. Taikytos projekto veiklos leis pasiekti gerą vandens telkinių būklę ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę, didelį rekreacinį potencialą.